viglink.com

torsdag 31 oktober 2013

Dr Judy Satori´s eating plan to assist with the ascension into the 5th dimension - August 22, 2011 Måndag, 22 augusti, 2011
Dr. Judy Satori's Eating Plan to Assist With The Ascension Into The 5th Dimension Dr Judy Satori s måltidsplan att hjälpa till med Ascension Into The 5th DimensionAs the human body ascends, our nervous system is being re-calibrated and upgraded. Eftersom den mänskliga kroppen stiger, är vårt nervsystem som kalibreras och uppgraderas. During this process it will be very important for us to eat enough foods that manufacture neuro transmitters, which are amino acids (proteins) to our entire nervous system. Under denna process kommer det att vara mycket viktigt för oss att äta tillräckligt med mat som tillverkar neuro sändare, som är aminosyror (proteiner) till hela vårt nervsystem. If we are depleted in amino acids our neuro transmitters may malfunction and the result will be a depressed mood, problems with our thinking and physical problems such as high blood pressure, appetite irregularities, erratic body temperature, sleep disturbances etc... Om vi ​​är utarmat på aminosyror våra neuro sändare kan krångla och resultatet blir en nedstämdhet, problem med vårt tänkande och fysiska problem såsom högt blodtryck, oegentligheter aptit, oregelbunden kroppstemperatur, sömnstörningar osv .. ~ Judy Satori ~ Judy Satori

Judy states that we can really influence the state of our nervous system through our diet ~ it is very important to get an adequate amount of protein.....particularly PLANT BASED protein however, fish and organic, humanely raised poultry are also acceptable. Judy säger att vi verkligen kan påverka tillståndet i vårt nervsystem genom vår kost ~ det är mycket viktigt att få en tillräcklig mängd protein ..... särskilt växtbaserad protein dock, fisk och ekologiskt, humant upp fjäderfä är också acceptabelt.

This is Dr. Judy Satori's 5D eating plan. Detta är Dr Judy Satori s 5D kost plan. She recommends eating a daily diet incorporating foods from each one of the amino acid groups. http://www.thesoundoflight.com/index.php?id=236 Hon rekommenderar att äta en daglig kost innehåller livsmedel från var och en av de aminosyror grupperna. http://www.thesoundoflight.com/index.php?id=236

Amino Acids - Foods High in specific Amino Acids Aminosyror - Livsmedel som innehåller mycket specifika aminosyror


Alanine Alanin
Meat, poultry, fish, eggs, dairy, avocado, chicken, salmon Kött, fågel, fisk, ägg, mejeriprodukter, avokado, kyckling, lax

* *
Arginine Arginin
Peanuts, almonds, sunflower seeds, walnuts, lentils (raw), flax seed, beans, soy beans (green, raw), tofu - extra firm, raw garlic, egg yolk, chicken, fish Jordnötter, mandel, solrosfrön, valnötter, linser (RAW), linfrön, bönor, sojabönor (grön, rå), tofu - extra fast, rå vitlök, äggula, kyckling, fisk

* *
Asparagine Asparagin
Asparagus, poultry, eggs Sparris, fågel, ägg

* *
Aspartic Acid Asparaginsyra
Asparagine, arginine, lysine, methionie, threonine, isoleucine, & several nucleoticles Asparagin, arginin, lysin, methionie, treonin, isoleucin, & flera nucleoticles
Low levels chronic fatigue & decreased cellular energy. Låga nivåer kronisk trötthet och minskad cellulär energi.


Soy beans - raw, peanuts - raw, lentils - raw, almonds, chickpeas, flax seed, salmon, egg yolk Sojabönor - rå, jordnötter - rå, linser - rå, mandel, kikärtor, linfrön, lax, äggula


Cysteine Cystein
Poultry, yoghurt, egg yolks, red peppers, garlic, onions , brussel sprouts, oats, wheat germ Fjäderfä, yoghurt, äggulor, röd paprika, vitlök, lök, brysselkål, havre, vetegroddar
Synthesises Gluthionine - important for eyes & liver to detoxify free radicals. Syntetiserar Gluthionine - viktigt för ögon och levern att avgifta fria radikaler. The ultimate antidote for lead, metal and cadmium poisoning. Den ultimata motgiftet för bly, metall och kadmiumförgiftning.
* *
Cystine Cystin

Cystine needs methionine to synthesize it into glutathionine. Cystin behöver metionin att syntetisera den i glutathionine. Needs to be bioactive and undernatured or it will not work. Måste vara bioaktiva och Odenaturerad eller det kommer inte att fungera.

Glutamine Glutamin
Poultry yoghurt, cottage cheese, raw spinach, raw parsley , cabbage, fish, dairy Fjäderfä yoghurt, keso, rå spenat, rå persilja, kål, fisk, mejeriprodukter
One of three amino acids involved in gluthionive synthesis - the others are cycteine & glycine. En av tre aminosyror är involverade i gluthionive syntes - de andra är cycteine ​​& glycin. Intracellular antioxident & liver detoxifier. Intracellulär antioxident & lever detoxifier. Glutomic Acid is an important neurotransmitter. Glutomic Acid är en viktig signalsubstans.
* but depleted under stress * Men utarmat under stress
Glycine Glycin
Fish, beans, dairy Fisk, bönor, mejeriprodukter
Manufactured in body from serine and threonine. Tillverkad i kroppen från serin och treonin. Required for synthesis of nucleic acids. Krävs för syntes av nukleinsyror. Helps with absorption of calcium. Hjälper med absorptionen av kalcium.
* *
Histidine Histidin
Dairy, meat, poultry, fish, rice, rye Mejeri, Kött, fågel, fisk, ris, råg
For growth and repair of tissue - maintenance of myelin nerve sheaths. För tillväxt och reparation av vävnad - underhåll av myelin nerv slidor. Lengthens orgasms. Förlänger orgasmer.

Hydroxyproline Hydroxiprolin
Egg white, wheat germ, ostrich meat, red & blue berries, lean ground beef Äggvita, vetegroddar, strutskött, röda & blå bär, mager köttfärs
Needs Vitamin C - For Collagen Synthesis. Behöver Vitamin C - för kollagen syntes.

Isoleucine Isoleucin
Egg white - dried powder, seaweed dried, spirulina, parmesan cheese, non fat dried milk, lentils, sunflower seeds, chicken, almonds Äggvita - torkat pulver, tång torkad, spirulina, parmesanost, fettfri torrmjölk, linser, solrosfrön, kyckling, mandel
For hemoglobin synthesis for muscle building. För hemoglobinsyntes för muskeluppbyggnad.

Leucine Leucin
Soy beans, lentils, fish Soja bönor, linser, fisk
Needed for protein synthesis - skeletal muscles. Behövs för proteinsyntesen - skelettmuskulaturen.

Lysine Lysin
Poultry, parmesan cheese, cod, sardines, eggs, soy beans, tofu, spirulina, beans, lentils Fjäderfä, parmesanost, torsk, sardiner, ägg, sojabönor, tofu, spirulina, bönor, linser
Converts fatty acids into energy, helps maintain blood cholesterol. Konverterar fettsyror till energi, bidrar till att upprätthålla kolesterol i blodet. Formation of collagen Bildning av kollagen Helps body absorb and conserve calcium Hjälper kroppen absorbera och bevara kalcium

Methionine Metionin
Sesame seeds , soy, protein, brazil nuts, wheat germ, fish Sesamfrön, soja, protein, paranötter, vetegroddar, fisk
Needed to synthesise cysteine, carnitine, taurine, leelthin, choline, phospholipids. Behövs för att syntetisera cystein, karnitin, taurin, leelthin, kolin, fosfolipider. Improper conversion of methoionine can lead to atherosclersis. Felaktig omvandling av methoionine kan leda till atherosclersis.
AUG encoded by single codex in DNA Augusti kodas av enstaka codex i DNA
Phenylalanine Fenylalanin
Cottage cheese, fish, sesame seeds, lentils, avocados, almonds, peanuts Färskost, fisk, sesamfrön, linser, avokado, mandel, jordnötter
Converts to tyrosine in the body. Konverterar till tyrosin i kroppen. No repinephrine, neurotransmitter - dopamine. Ingen repinephrine, signalsubstans - dopamin.

Proline Prolin
Gelatin, shredded parmesan, non fat dried milk Gelatin, strimlad parmesan, icke fet torrmjölk
Collagen synthesis. Kollagen syntes.

Serine Serin
Dried egg white powder, seaweed, spirulina, sesame seed Torkat äggvitepulver, seaweed, Spirulina, sesamfrö
Stimulation the synthesis of glucose (blood sugar) in the liver. Stimulering syntesen av glukos (blodsocker) i levern. Foods high in serine stabilize blood sugar. Livsmedel som innehåller mycket serin stabilisera blodsockret.

Threonine Treonin
Dried egg white, seaweed, spirulina, sesame seeds, sunflower seeds Torkad äggvita, seaweed, Spirulina, sesamfrön, solrosfrön
Supports cardiovascular, liver, CNZ, immune functions, builds strong tooth enamel, muscles, collagen. Stödjer hjärt-, lever-, CNZ, immunfunktioner, bygger starka tandemaljen, muskler, kollagen. Helps stimulate Hjälper till att stimulera thymus gland. brässen.

Tryptophan Tryptofan
Fresh and dried cherries Färska och torkade körsbär
Not Melatonin. Inte Melatonin. Effects on synthesis - release of serotonin important for sleep and mood. Effekter på syntes - frisättning av serotonin viktigt för sömn och humör.

Tyrosine Tyrosin
Raw flax seed, pineapple, kelp, sunflower seeds, tofu, turkey, almonds, banana, baked potatoes, spinach, lentils, peanuts, soy beans, figs Raw linfrö, ananas, kelp, solrosfrön, tofu, kalkon, mandel, banan, bakad potatis, spenat, linser, jordnötter, sojabönor, fikon
Important for neurotransmitter production. Viktigt för signalsubstansen produktion. Dopamine - also important to sex drive. Dopamin - också viktigt att sexlusten.

Valine Valin
Egg white, parmesan shredded, spirulina, peanuts, vegetables Äggvita, parmesan strimlad, spirulina, jordnötter, grönsaker

* *Bold - essential to the body Bold - viktiga för kroppen * Can be manufactured by the body * Kan tillverkas av kroppenInga kommentarer: